Oorkonde Zusters


Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Beste Heer Baenen,

Met vreugde hebben wij vernomen dat u dit jaar bij gelegenheid van Koningsdag een onderscheiding hebt ontvangen:

Ridder

In de Orde van Oranje Nassau.

Van harte gefeliciteerd van alle zusters speciaal van de zusters in Steyl uit Wahlwiller.

Het is terecht dat u deze hoge onderscheiding hebt ontvangen. Wij herinneren ons aan uw inzet voor onze gemeenschap gedurende de tijd dat ons klooster te koop stond. Niets was u te veel om elke gelegenheid aan te pakken om ons klooster een goede bestemming te geven.

Uw telefoontjes van onderweg als u net langs ons klooster wandelde zullen wij niet vergeten, even horen hoe de ontwikkelingen zijn, dat was uw insteek.

Tegelijk hebt u zich ingezet en dat doet u nog steeds om het dorp Wahlwiller leefbaar te houden en aantrekkelijk te maken.

Het voorzitterschap van Zelfsturend Wahlwiller vraagt veel tijd, inzet en uithoudingsvermogen. De Gemeente Gulpen – Wittem kan alleen maar blij zijn met iemand die de kar trekt.

Wij zusters wensen u alle goeds, veel gezondheid en Gods zegen. Moge uw inzet voor de samenleving veel vruchten dragen.

Met hartelijke groeten,

Zr. Maria Hildegard Brokamp SSpS

Zwerfvuilaktie 2019, 15 juni


Persbericht

Zaterdag 15 juni vindt weer de jaarlijkse zwerfvuil opruimactie

in en rond Wahlwiller plaats.

In vervolg op voorgaande jaren organiseert Zelfsturend Wahlwiller weer de jaarlijkse zwerfvuil opruimactie, die veertien dagen voor de kermis en processie plaatsvindt.

Dit jaar valt de kermis met processie wat later (zondag 30 juni 2019) , hetgeen betekent, dat wij op zaterdag 15 juni a.s. weer samen  -met hopelijk veel vrijwilligers- deze klus kunnen klaren, zodat de toegangswegen, bermen, paden en de oevers van de Selzerbeek ontdaan worden van zwerfafval. Dit jaar is de route langs de beek uitgebreid tot aan de brug bij de

Schulsbergerweg te Nijswiller; dit op verzoek van de visvereniging “De beekforel “die ons dat gevraagd heeft en dan zelf ook zullen meewerken.

DE gemeente Gulpen-Wittem hebben wij weer gevraagd om ons het nodige materieel te willen beschikbaar  stellen.

Wij starten op die dag om 09.30 uur bij gemeenschapshuis Wilder Tref, waar de indeling van de routes en het materieel wordt verdeeld.

Na afloop worden alle deelnemers in gasterij A gen Kirk als dank een kop soep, broodje en een stuk vla met koffie, thee of fris aangeboden.

Voorzitter Fred Baenen vraagt dan ook of de deelnemers zich uiterlijk 1 juni a.s. willen aanmelden, zodat wij weten op hoeveel personen we kunnen rekenen, via e-mail voorzitter@zelfsturendwahlwiller.nl of mobile nr. 06-53156574.

 

Persbericht Verkeersplan Wahlwiller 2019

Persbericht

Wethouder Jos Last positief over Verkeersplan Wahlwiller 2019

Voorzitter Fred Baenen en bestuurslid Hub Pelzer hebben op 29 maart jl. een gesprek gehad op het gemeentehuis van Gulpen-Wittem met de portefeuillehouder wethouder Jos Last en ambtenaar Rob van Bergen, inzake het Verkeersplan Wahlwiller 2019. Fred Baenen deelde vooraf mede, dat hij het jammer vond, dat zijn rechterhand, die bij dit plan zo betrokken was, de heer Stef Moes, helaas wegens verblijf in het ziekenhuis niet hierbij aanwezig kon zijn. De wethouder maakte dan ook hiervan gebruik om hem een spoedig herstel toe te wensen. De wethouder had het verkeersplan goed doorgenomen en kon tot in detail aangeven, dat hij onze voorstellen goed kon plaatsen en ook zag, dat er diverse alternatieven in vermeld stonden, zodat we zeker de realiteit ervan goed onder ogen zagen en ook wisten, dat niet alles vandaag of morgen kon worden opgelost. “Ik zie er ook nogal wat “laag fruit” in hangen, dat we best tijdens reguliere werkzaamheden kunnen meenemen”.

De door ons genoemde prioriteiten zijnde de bestrating en herinrichting van de parkeerplaats achter de kerk; een veiligere schoolroute voor de kinderen van Wahlwiller en Nijswiller naar de basisschool te Mechelen, met voetgangersoversteekplaats op de drukke Rijksweg, alsmede de aanpak van het drukke en gevaarlijke kruispunt Kruisweg, Rijksweg, Capucijnenweg kon hij ook onderschrijven, waarbij hij zelfs aanhaalde, dat hij over het kruispunt reeds een ballonnetje had opgelaten in een gesprek met de gedeputeerde van de provincie, die een verkeerslichteninstallatie wel tot de mogelijkheden zag. Bij de aan de Raad aan te bieden zomernota, zal hierover zeker aandacht worden besteed. Ook gaat hij het verkeersplan verder laten inbrengen bij het in wording zijnde GVVP (gemeentelijk verkeers-vervoersplan}.

Het is nu maar hopen, dat ook de Raad van de gemeente Gulpen-Wittem  tot dezelfde conclusie komt en bereid is hiervoor middelen beschikbaar te stellen.

Fred Baenen

voorzitter zelfsturend Wahlwiller

Hoeskamer van Wahlwiller


Op 1 mei a.s. starten we met de “Hoeskamer van Wahlwiller”

Wahlwiller, 25 maart 2019

Beste mensen,

Onze vrijwilligers van Zelfsturend Wahlwiller gaan hun activiteiten voor de oudere- , zieke- of gehandicapte inwoners uitbreiden met de start van een maandelijkse bijeenkomst in het gemeenschapshuis ‘Wilder Tref’.

Reeds eerder zijn wij gestart met de wekelijkse bijeenkomst voor “ meer bewegen voor ouderen” en de “computercursus” voor beginners en gevorderden.

Nu willen wij starten, steeds op de eerste woensdag van de maand, dus nu voor de eerste keer op woensdag 1 mei vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur.

Het is de bedoeling, dat de bezoekers zelf bepalen wat hun willen ondernemen, begeleidt door Angele Heuts, Anneke Ridder en nog enkele vrijwilligers.

Daarom zullen we deze eerste bijeenkomst dan ook gebruiken om van u te vernemen, waar de interesses van de dames en heren liggen.

Financieel hoeft het ook voor u geen probleem te zijn, want als er voor iets een bijdrage gevraagd wordt, dan is dit minimaal en altijd bespreekbaar.

Ook is het de bedoeling dat er een zgn.” pop up bieb “ op die dagen aanwezig is, welke georganiseerd wordt door de bibliotheek uit Gulpen; hier kunt u boeken lenen, bestellen, afhalen en terugbrengen.

Wij zouden het fijn vinden als we van te voren al een indicatie hadden, hoeveel mensen op 1 mei a.s. aanwezig zullen zijn en vragen u dan ook, als dat mogelijk is, dit door te geven aan:

Angele Heuts        : 06-39815507

Anneke Ridder        : 06-29168760  / 043-4511650

Met vriendelijke groet,                                       

Fred Baenen, voorzitter